020 - 770 64 50 info@alteregobewind.nl

Werkwijze

Aanmelding

Cliënten worden vaak naar ons doorverwezen door familieleden of een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Intake

Na de aanmelding wordt binnen 7 dagen een gesprek met cliënt ingepland. Dit kan in samenwerking met de doorverwijzer, persoonlijk begeleider en/of de familie. Het gesprek heeft naast kennismaking als doel om inzicht te krijgen in de financiële en/of persoonlijke situatie van de cliënt. Tijdens dit gesprek vragen wij de cliënt zijn situatie uit te leggen; zijn er bijv. problematische schulden en wat is de oorzaak hiervan? In geval van dementie of een andere psychische of lichamelijke beperking zal dit met familieleden of zorgverleners worden besproken.

Aanvraag

Indien alle partijen akkoord gaan, dan geven we tijdens het intakegesprek aan wat de cliënt van de bewindvoerder kan verwachten en worden, voor zover mogelijk in dit stadium, afspraken vastgelegd in een plan van aanpak. Tevens worden de benodigde formulieren ingevuld en ondertekend. Cliënt ontvangt de klachtenregeling, de algemene voorwaarden, het werkproces, en een omschrijving van de taken van een bewindvoerder. Deze informatie staat ook op onze site. Zodra alle documenten getekend retour zijn ontvangen, wordt de aanvraag door ons ingediend bij de Rechtbank. Cliënt ontvangt van de Rechtbank een nota om de griffiekosten te voldoen. Binnen een aantal weken, volgt een oproep voor een mondelinge behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling. Zowel wij als de cliënt (met eventueel een begeleider) zijn hierbij aanwezig. In sommige gevallen wordt de mondelinge behandeling overgeslagen. Als de rechter akkoord gaat met de aanvraag voor bewindvoering volgt er na een aantal weken een beschikking en kan worden gestart met de bewindvoering.

Aanvang bewind

Zodra de beschikking is ontvangen, zal de bewindvoerder de financiële administratie overnemen en alle instellingen aanschrijven en het postadres wijzigen, zo veel mogelijk in overleg met de cliënt. Het overnemen van de financiële administratie houdt in dat er twee rekeningen op naam van de cliënt worden geopend, te weten een beheerrekening en een leefgeldrekening. Zodra wij de pinpas en -code voor de leefgeldrekening hebben ontvangen, wordt een afspraak met cliënt gemaakt om deze te overhandigen. Zodra de inkomsten op de beheerrekening worden ontvangen maken we met de cliënt een afspraak over het vaste bedrag aan leefgeld, wekelijks of maandelijks. Ook beginnen we met het betalen van de vaste lasten. Wij maken een boedelbeschrijving van de bezittingen en schulden van de cliënt die bij de Rechtbank moet worden ingediend. Zonodig proberen we de financiën van de cliënt te saneren door het in kaart brengen van alle inkomsten en vaste lasten en deze vervolgens te verwerken in een begroting. In de begroting wordt bijgehouden welke bedragen binnenkomen aan inkomsten en welke uitgaven er zijn. Het in kaart brengen van alle inkomsten houdt in dat wordt gekeken uit welke bron de cliënt inkomsten ontvangt en of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. Indien nodig/mogelijk worden vervolgens toeslagen aangevraagd waar de cliënt recht op heeft, dit kunnen bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag zijn, maar dit kan ook bijzondere bijstand zijn. Ook de schulden worden in kaart gebracht. Indien mogelijk proberen we betalingsregelingen te treffen. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat wij hier geen oplossing voor kunnen creëren melden we de cliënt aan bij de schuldhulpverlening van de Gemeente. De bovenstaande stappen dienen binnen drie maanden gerealiseerd te zijn.

Uitvoering bewind

Tijdens het bewind doen wij de betalingen en administratie, wij hebben minimaal eens per twee maanden, maar in de praktijk vaker, contact met de client, in persoon of per telefoon, mail of sms. Periodiek evalueren wij en bespreken wij of deze vervolgens moet leiden tot een aanpassing van de werkwijze.

Bereikbaarheid verantwoording klachten

Ons kantoor is doorgaans bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur. Het kan voorkomen dat wij wegens afspraken buiten de deur minder goed bereikbaar zijn. In deze gevallen kunt u gebruik maken van de mail : info@AlterEgobewind.nl Wij verzoeken de cliënt alle belangrijke post aan ons door te sturen of in te scannen. Post die door ons wordt ontvangen en die belangrijk is voor de cliënt wordt door ons doorgestuurd. Wij streven ernaar om post zo snel mogelijk te behandelen. Wij schrijven alle instanties aan en geven het nieuwe postadres door. Het kan voorkomen dat het nieuwe postadres niet snel wordt verwerkt en toch nog brieven naar het huisadres gestuurd blijven worden. Cliënt kan dan deze post doorsturen aan AlterEgo. Jaarlijks wordt er een rekening en verantwoording ingediend bij de rechtbank. In de rekening en verantwoording wordt een overzicht gemaakt van alle bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening van de cliënt. Zo mogelijk kan de cliënt deze rekening en verantwoording tekenen voordat de rekening en verantwoording naar de rechtbank wordt gestuurd Hierdoor hebben zowel de cliënt als de rechtbank een controle op de bij- en afschrijvingen van de beheer- en leefgeldrekening van de cliënt. Het wijzigen of herzien van afspraken gebeurt altijd in overleg met elkaar, afspraken worden nooit éénzijdig gewijzigd. Naast de contactmomenten heeft de cliënt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer dit nodig wordt geacht, hiervoor is een klachtenregeling aanwezig.

Beeindiging

Wanneer de cliënt komt te overlijden eindigen alle werkzaamheden als bewindvoerder en stellen wij alle relaties daarvan in kennis. Bij overlijden wordt door de bewindvoerder tot aan het moment van overlijden een rekening en verantwoording opgesteld en ingediend bij de Rechtbank. Ook kunnen er redenen zijn dat wij aan de Rechtbank verzoeken het bewind te beëindigen. Wanneer de samenwerking tussen ons en de cliënt om welke reden dan ook wordt beëindigd en de cliënt overstapt naar een andere bewindvoerder wordt het financiële beheer overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Tot dat moment wordt door ons een rekening en verantwoording opgesteld en ingediend bij de Rechtbank.

Slotbepaling

Het werkproces maakt deel uit van de algemene voorwaarden en kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De administratie van de bewindvoerder strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door hem voor rekening van rechthebbende in het kader van de bewindvoering verrichte handelingen, betalingen en reserveringen. De bewindvoerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van de door de bewindvoerder getekende uittreksels uit zijn administratie. De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het LOVK ( Landelijk Overleg van Kantonrechters ) en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.