020 - 770 64 50 info@alteregobewind.nl

Algemene info

“Geschokt waren wij door het bericht van het overlijden van onze adviseur mr Hans Borren. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange bijdrage aan de Raad van Advies van AlterEgo Services”

Bewindvoering

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw eigen financiën te beheren kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen. De bewindvoerder zal uw inkomsten, uitgaven en uw vermogen gaan beheren. Op die manier worden al uw rekeningen tijdig voldaan, wordt uw ‘leefgeld’ naar u overgemaakt en uw vermogen beschermd. Wij kunnen dan door de rechter tot bewindvoerder worden benoemd of de bewindvoerder assisteren bij de uitvoering van zijn taak. Een objectieve buitenstaander als bewindvoerder kan de voorkeur verdienen boven een van de familieleden.

Mentorschap

Een mentor regelt uw verzorging en behartigt uw belangen op medisch terrein als u dat zelf niet kunt. Wij geven er de voorkeur aan dat een familielid tot mentor wordt benoemd. Als er geen familie is, die deze taak op zich wil of kan nemen, kan een van ons ook als mentor worden aangewezen.

Curatele

In sommige gevallen kan het zijn dat bewindvoering niet voldoende bescherming biedt. Dan is het beter een curatele aan te vragen bij de kantonrechter. De benoeming van een curator wordt gepubliceerd en daardoor wordt iemand onder curatele handelingsonbekwaam. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat hij onverantwoorde uitgaven doet. Wij kunnen dan de curator ondersteunen bij de uitvoering van diens werkzaamheden. Een curator behartigt zowel uw financiële belangen als die op het gebied van verzorging en verpleging, en is over de hele linie uw wettelijk vertegenwoordiger.

Wij adviseren en begeleiden u tijdens deze soms langdurige en complexe trajecten.